Vi tar vårt miljöarbete på allvar

Kvalitet & miljö

Vi arbetar aktivt med att förbättra våra produkter och tjänster, samtidigt strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan.

Kvalitet

BNS har utarbetat och använder kvalitetssäkringssystem i alla processer. Vi är sedan januari 2018 certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Kvalitetspolicy

BNS Container AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål samt en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer. Vi ska uppfylla de krav vi berörs av samt hålla en hög kvalitet i alla led. För att skapa förtroende hos kunderna skall leverans av rätt produkt, och tjänster, ske i enlighet med upprättade avtal. Vårt arbete med ständiga förbättringar är en av grundpelarna i vår verksamhet.

Miljö

BNS kräver att alla leverantörer och producenter följer gällande regler för arbetsmiljö och lagstiftning gällande för det land företaget finns representerat. BNS har skriftliga avtal med sina producenter som reglerar detta. BNS kontrollerar att detta följs på plats minst en gång per år. BNS kommer specifikt fokusera på de valda tillverkarnas hantering kring lackering, färgval och arbetsmiljö med krav att de uppfyller gällande arbets- och miljöföreskrifter för gällande land.

Miljöpolicy

Bidraga till en permanent förbättring av miljön, att genom medvetna val, använda miljövänliga material och arbetsmetoder. Verka förebyggande mot miljöfarliga utsläpp från vår verksamhet genom att påverka kunden att välja material och moderna lösningar på containrar. Välja underleverantörer och samarbetspartners med samma syn på miljöfrågorna som det egna företaget har och därigenom påverka såväl företag som myndigheter runt oss. Följa miljölagar och förordningar